Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „БАТПЕЛ” ЕООД

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „БАТПЕЛ” ЕООД по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ На 11.03.2019 г.в заседателната зала на „БатПел” ЕООД в гр. София се проведе информационна среща във връзка с изпълението на Договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01 по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ по процедура за […]