БатПел“ ЕООД е бенефициент по Договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01


БатПел“ ЕООД

бенефициент по Договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01

БатПел“ ЕООД е бенефициент по Договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01 по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.
Главна цел на проекта е постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „Бат Пел“ ЕООД чрез повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.
Целите на проекта са в унисон с основната цел на процедурата: „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката“.
Очаквани резултати: Повишаване на енергийната ефективност, намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентноспособността.

 *  *  *

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БатПел“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Плакат