ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „БАТПЕЛ” ЕООД

по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“

На 11.03.2019 г.в заседателната зала на „БатПел” ЕООД в гр. София се проведе информационна среща във връзка с изпълението на Договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01 по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.

На събитието присъстваха представители на фирмата и партньори на „БатПел” ЕООД.

Присъстващите бяха запознати с основните цели на проекта,дейностите и очакваните резултати, както и с напредъка по изпълнението на заложените дейности. Общата сума на инвестицията е 2 069 423,43 лв, от които 1 239 517,94 лв европейско и 218 738,46 лв национално съфинансиране.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БатПел“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Posted in Новини.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *