Производствени бази

Качеството на продукцията се гарантира от:

  • Сертификат за съответствие за бетони15251530
  • Система за производствен контрол /съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
  • Ежедневния контрол на произвежданите бетони, бетонни изделия и разтвори в лаборатория
  • Контрол на качеството на входящите материали, чрез сертификати от доставчиците и взимане на проби от материалите.
  • Бетоновия възел се управлява от софтуерна самокорегираща се система, която контролира целия процес на качествено производство на различните класове бетони.
  • На основание сертификатите за съответствие и протоколите от текущ контрол фирмата издава на всички свои клиенти Декларации за съответствие за съответния продукт.

Производствени бази