Автоматизация на производството

Всички бетонови възли са автоматизирани и са обезпечени със софтуерен продукт за управление на всички производствени процеси. По този начин е намалена значително възможността за технологични отклонения на процесите по изготвяне на варови и бетонови разтвори. Всяка поръчка се придружава от експедиционна бележка, съдържаща информация за продукта, предоставен на клиента. В експедиционната бележка се съдържа информация за клас бетон, количество, рецепта, технологичното време, нужно за забъркване, часа на товарене на бетоновоза, данни за транспортното средство, вложените добавки и др.

Датчици автоматично регулират консистенцията на произвежданите смеси. Компютърното управление е гаранция за стриктното спазване на предварително зададените параметри по изготвяне на рецептите. Имаме възможност за производство на бетон по рецепти на клиентите. Всички прибори се контролират от оторизирани организации,на всеки две седмици, което допълнително гарантира спазването на рецептите.

Изградените на базите ни автовезни, контролират теглото на влизащите и излизащи транспортни средства. Всяко едно превозно средство и механизация, собственост на фирмата, има изградена GPS система за следене и наблюдение.