Контрол по качеството

Всеки наш бетонов възел е сертифициран и има внедрена Система за производствен контрол, съгласно изискванията на “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Сертифицирането е извършено от “НИСИ” ЕООД и “Булгарконтрола” АД.

Притежаваме сертификати:

№ 03-НСИОССП-200-1, № 03-НСИОССП-200-2, № 03-НСИОССП-200-3, № 03-НСИОССП-200-4,

№ 03-НСИОССП-200-4,  № 03-НСИОССП-200-5, № 03-НСИОССП-200-6, № 03-НСИОССП-200-7,

№ 03-НСИОССП-200-8, № 03-НСИОССП-200-10, № 03-НСИОССП-200-11, № 03-НСИОССП-200-12,

№ 03-НСИОССП-200-13, № 14-НУРВСПСРБ-2325

Контролът на якостите на натиск на произвежданите от нас продукти се извършва ежемесечно от ИЦС към “НИСИ” ЕООД и Строителна лаборатория към “Стройконтрол- СП” ООД.

Рецептурните съставки на произвежданите строителни продукти са съставени от специалисти с голям професионален опит и съгласно стандартите и изискванията в строителството за страната. Материалите за производство (цимент, пясък, едър добавъчен материал, арматурни стомани, химически добавки) се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелство за качество и декларация за съответствие.

Независима лаборатория извършва непрекъснато входящ контрол съгласно нормативните документи за качество на материалите, подробно систематизирани и описани в дневниците за производствен контрол.

Всеки наш бетонов възел разполага с производствени площи и съоръжения за съхранение на инертни материали, фракции и цимент.

С произведения в бетонови центрове „БАТБЕТ” висококачествен бетон са изградени множество частни и държавни обекти.

Обекти, изградени с наши материали:

  • Реконструкция на младежкия театър
  • Инфраструктурни обекти
  • Президентството
  • Площад пред НДК
  • Световен търговски център Илиенци
  • Метростанции 7 и 10
  • реконструкция на релсовия път на бул. “Мадрид”
  • Пл. “Св. Неделя”
  • Пл. “Лъвов мост” и др.