Наши обекти

 •  „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи, предвидени в доклад от 2008 г. за оценка на състоянието на сградата на 55 ОДЗ „Иглика“, в УПИ II-за детска градина, кв.2, с идентификатор 68134.4361.133, м. „Люлин-4мр.“, по плана на гр. София“;
 • Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектната сигурност на строителната конструкция на 79 СОУ
 • „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура за сградата на 90 СОУ „Генерал Хосе Де Сан Мартин“, гр. София”;
 • „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници, находящи се в УПИ Ι-за ОДЗ, с идентификатор по КК 68134.4361.84, кв. 41, м. „Люлин-3м.р.”, по плана на гр. София, ж.к.“Люлин“-3м.р.“
 • „Преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част на сектор „Хищници – големи котки“ в Зоологическа градина – гр.София”
 • „Изграждане на многофункционална спортна площадка, с. Балша, район „Нови Искър – СО“
 • „Укрепване на свлачище на път II-16 София-Мездра кв.61, „Алилица“, гр.Своге”
 • „Укрепване на свлачище на път IV град Своге- село Лесков дол на км. 4+300 – изгрждане на нова подпорна стена- част от КПИИ, Първа категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1в от ЗУТ.”
 • „Основен ремонт на отводнителна тръба от енергогасителната шахта на помпена станция „Герена”, район „Подуяне”
 • „СМР за възстановяване ел. захранване на обслужващ фургон и разпределителен трафопост към помпена станция”
 • “Ликвидация на черпателен резервоар към бившата помпена станция на хвостохранилище „Елешница” и включване на водите от стоманен колектор за пречистване от „ПСОВ”;
 • „Реконструкция на отводнителен канал №1 към лагуната за утайки на хвостохранилище Елешница”
 •  Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”
 • „Складова база с три шоурума и офисна част гр. София, м. НПЗ „Захарна фабрика“, кв. 16, УПИ XXVI-241”
 •  “Проект за довършване на жилищен блок 959, УПИ ІІ-за ЖС, кв.31-а, ж.к.“Люлин“-ІХ м.р., гр.София, р-н Люлин”
  СМР, реализирани от Дружеството включват цялостното изграждане на обектите – от вертикалната планировка до изграждането на покривната конструкция, фасадни решения и всички видове довършителни работи.