ПОКАНА ОТ „БатПел“ ЕООД

ПОКАНА

ОТ „БатПел“ ЕООД
за участие в информационна среща по проект
„Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“

На 28.05.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на „БатПел” ЕООД на адрес: с. Негован, ул. „Езерата” ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01 с бенефициент „БатПел“ ЕООД по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.

В рамките на събитието ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно изпълнението на заложените дейности

УПРАВИТЕЛ НА „БатПел“ ЕООД

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БатПел“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия оргаn.

Изтегли PDF файл.Покана-за-участие-в-информационен ден

Posted in Новини and tagged .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *